Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie zasielateľských služieb


Článok I. Úvodné ustanovenia 

 1. Spoločnosť Evolution Time Critical s.r.o., IČO: 55 172 458 (ďalej aj ako „ETC“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) za účelom úpravy práv a povinností pri poskytovaní zasielateľských služieb na obstaranie prepravy tovarov pre svojich Klientov.
 2. Tieto VOP platia pre akékoľvek a všetky zasielateľské Služby spočívajúce v obstarávaní prepravy Tovarov objednávané Klientmi, a to bez ohľadu na to, v akej pozícii ETC formálne vystupuje, ako aj bez ohľadu na akékoľvek protichodné, protikladné alebo dodatočné podmienky uvedené v akejkoľvek Objednávke alebo inej komunikácii od Klienta. 
 3. Tieto VOP sú súčasť každej zmluvy, ako aj individuálnej Objednávky na obstaranie zasielateľských Služieb spoločnosťou ETC uzatvorenej po platnosti týchto VOP, ak písomná zmluva neurčuje výslovne inak. Ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred akýmikoľvek inými obchodnými podmienkami Klienta. 
 4. Objednávka zasielateľských Služieb od spoločnosti ETC znamená, že Klient bol oboznámený a súhlasí aj s týmito VOP bez výhrad. 

Článok II. Definície pojmov

 1. Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
  1. ETC: sa rozumie spoločnosť Evolution Time Critical s.r.o., IČO: 55 172 458, ktorá poskytuje zasielateľské služby spočívajúce v obstaraní prepravy prostredníctvom zmluvných dopravcov na základe potrieb Klienta; 
  2. Klient: právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), ktorá si objedná u spoločnosti ETC Služby;
  3. Objednávka: žiadosť o vykonanie Služieb zaslaná Klientom spoločnosti ETC a/alebo ponuka spoločnosti ETC zaslaná Klientovi e-mailom, telefonicky alebo akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom používaným medzi zmluvnými stranami;
  4. Odosielateľ: osoba určená Klientom, ktorá odošle Tovar z miesta nakládky Príjemcovi;
  5. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť: akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom sa jedná najmä, ale nie výlučne o pôsobenie elektrického alebo magnetického poľa, živelná pohroma, zemetrasenie, cyklón, búrka, záplava, hmla, vojna, letecká havária alebo embargo, vzbura alebo občianske nepokoje, štrajk, krupobitie, požiar spôsobený prírodnými príčinami, pracovné výtržnosti a nepokoje, sabotáž, teroristické činy, občianske nepokoje, vynútená zmena smeru trasy, odmietnutie nakládky Zásielky, rozdelenie Zásielky v dôsledku rozhodnutia námorného a/alebo leteckého dopravcu a pod.
  6. Prepravná jednotka: sa rozumie jedna samostatná resp. ucelená časť Zásielky určená na prepravu (vrátane prepravnej jednotky, a obalu), spôsobilá na samostatnú manipuláciu, pričom Prepravná jednotka (jej tvar a rozmery) musí byť spôsobila k manipulácii štandardným vysokozdvižným vozíkom;
  7. Príjemca: osoba určená Klientom, ktorá prijíma Tovar od Odosielateľa na mieste vykládky;
  8. SDR: alebo aj zvláštne práva čerpania predstavujú jednotnú menovú a účtovnú jednotku používanú v rámci Medzinárodného menového fondu na vyčíslenie nárokov a limitov zodpovednosti za škody;
  9. Služby: služby poskytované spoločnosťou ETC smerujúce k obstaraniu prepravných služieb Tovaru z jedného miesta nakládky až po jediné miesto vykládky na základe objednávky Klienta akýmkoľvek vhodným prostriedkom (letecká, železničná, námorná, cestná doprava);
  10. Spoločná havária: jedná sa o princíp námorného práva známy aj ako tzv. general average, podľa ktorého v prípade núdze sa vyžaduje, aby sa vlastníci lodí ako aj nákladu pomerne podieľali na nákladoch spojených so záchranou nákladu a lode;
  11. Tovar: akákoľvek hnuteľná vec, resp. súbor hnuteľných vecí určená/ý na prepravu, ktorú má obstarať spoločnosť ETC na základe objednávky Klienta, a to vrátane kontajnerov, paliet alebo podobných prepravných predmetov alebo obalov, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou ETC;
  12. Zásielka: jedna Prepravná jednotka, a/alebo ucelený súbor viacerých Prepravných jednotiek tvoriacich jeden celok určených na prepravu, ktorú má obstarať spoločnosť ETC;

Článok III. Poskytovanie Služieb

 1. ETC poskytuje Služby Klientom na základe Objednávok. Akákoľvek Objednávka je pre ETC záväzná až momentom, keď ETC Objednávku výslovne príjme a potvrdí ju Klientovi. Časy prepráv, ako aj dátumy odchodov a príchodov uvedené aj v potvrdenej Objednávke sú orientačné a spoločnosť ETC nezodpovedá za ich dodržania.
 2. ETC sa na základe potvrdenej Objednávky zaväzuje ako zasielateľ, že Klientovi vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu Zásielky z Klientom určeného miesta odoslania od Odosielateľa do ním určeného iného miesta Príjemcovi a Klient sa zaväzuje zaplatiť ETC odplatu stanovenú ETC. Akékoľvek špeciálne pokyny Klienta na doručenie Zásielky (dobierka, pripoistenie atď.) musia byť výslovne uvedené v Objednávke a potvrdené spoločnosťou ETC. 
 3. Klient je povinný v primeranom čase poskytnúť spoločnosti ETC presné pokyny potrebné na poskytnutie Služieb, a to predovšetkým nie však výlučne informácie o Odosielateľovi, Príjemcovi, Zásielke, počte a druhu Prepravných jednotiek, druhu prepravovaného Tovaru (zloženie a klasifikácia Tovaru, hodnota Tovaru, balenie, hmotnosť, bezpečnostné upozornenia, obmedzenia pri skladovaní a manipulácii atď.). Klient je povinný bezodkladne informovať ETC o akýchkoľvek zmenách poskytnutých informácií o Zásielke, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie Služieb spoločnosťou ETC. 
 4. Spoločnosť ETC nezodpovedá za úplnosť a správnosť Klientom poskytnutých informácií o Zásielke v zmysle bodu 3 tohto článku, ako aj z toho vyplývajúcich príslušných dokumentov (obchodná faktúra, nákladný list, atď.). V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného poskytnutia informácií o Zásielke, spoločnosť ETC nezodpovedá Klientovi za vzniknutú akúkoľvek škodu, viac náklady, alebo akékoľvek iné nároky Klienta, pričom Klient je povinný uhradiť spoločnosti ETC akékoľvek viac náklady, poplatky, a/alebo pokuty, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú. 
 5. Spoločnosť ETC je oprávnená kontrolovať hmotnosť Zásielky stanovenú Klientom a opraviť akúkoľvek chybu týkajúcu sa váhy/hmotnosti Zásielky. Spoločnosť ETC môže odmietnuť prepravu Zásielky, ak zistí, že reálna hmotnosť Zásielky prekračuje maximálne hmotnostné limity pre jednotlivé typy Zásielok v zmysle platných predpisov. V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného vyhlásenia týkajúceho sa váhy Zásielky, spoločnosť ETC nezodpovedá za žiadne nároky Klienta na náhradu škody v podobe akýchkoľvek nákladov, poplatkov, pokút alebo iného nároku, ktorý by mohol Klientovi v tejto súvislosti vzniknúť, pričom súčasne je Klient povinný uhradiť spoločnosti ETC akékoľvek a všetky naviac náklady, poplatky, a/alebo pokuty, ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú. 
 6. Klient sa zaväzuje zabezpečiť, aby Tovar tvoriaci Zásielku bol zabalený vo vyhovujúcom obale umožňujúcom prepravu za bežných podmienok, ako aj na následnú manipuláciu so Zásielkou. Každá Prepravná jednotka tvoriaca Zásielku musí byť viditeľne a jasne označená tak, aby umožňovala okamžitú a jednoznačnú identifikáciu Odosielateľa, Príjemcu, miesto dodania a povahu Tovaru. Klient je plne zodpovedný za všetky dôsledky a akéhokoľvek nedostatku alebo chyby v balení Zásielky, označovaní, štítkovaní, ako aj za akékoľvek porušenie povinností týkajúcich sa informácií a vyhlásení o povahe a charakteristikách Tovaru, pričom Klient nie je oprávnený si u spoločnosti ETC uplatňovať akékoľvek nároky v tejto súvislosti.
 7. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti ETC, neposkytuje spoločnosť ETC Služby pre Tovar, ktorý si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, pokiaľ ide o prepravu, manipuláciu alebo bezpečnosť, vzhľadom na jeho hodnotu a atraktivitu alebo vzhľadom na jeho škodlivosť, pričom sa to týka najmä, ale nie výlučne drahých kovov, bankoviek, mincí, mien, cenných papierov, drahých kameňov, šperkov, cenností, starožitností, obrazov, ľudských pozostatkov, živých tvorov, rastlín. Ak by aj napriek tomu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ETC, bol predmetom Zásielky od Klienta akýkoľvek vyššie uvedený zakázaný Tovar, spoločnosť ETC nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo stratu takéhoto Tovar, a to bez ohľadu na to, ako by k škodovej udalosti došlo. Ak by vyššie uvedený zakázaný Tovar mohol predstavovať riziko pre iný prepravovaný Tovar, majetok, život alebo zdravie, spoločnosť ETC sa zaväzuje kontaktovať Klienta a požadovať, aby Klient tento Tovar odstránil alebo s ním inak naložil, pričom ak tak Klient neurobí v primeranej lehote, má spoločnosť ETC právo takýto Tovar odstrániť aj bez súhlasu Klienta na jeho náklady.
 8. Ak nie je výslovne s Klientom dohodnuté inak, Klient sa zaväzuje zabezpečiť včasné a riadne naloženie a vyloženie Zásielky v mieste nakládky a vykládky. Spoločnosť ETC nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu na Zásielke pri jej nesprávnom naložení resp. vyložení. Ak Príjemca odmietne prevziať Zásielku, alebo je s jej prevzatím v omeškaní z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť ETC je oprávnená na náklady Klienta predmetnú Zásielku uskladniť, pričom spoločnosť ETC nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za uskladnenú Zásielku. Klient sa zaväzuje uhradiť spoločnosti ETC akékoľvek a všetky vzniknuté viac náklady súvisiace s neprevzatím Zásielky, pričom tieto náklady sa považujú za súčasť odplaty za poskytnuté Služby. Spoločnosť ETC je oprávnená na náklady Klienta neprevzatú Zásielku zlikvidovať:
   1. po uplynutí 60 kalendárnych dní, odo dňa márneho doručenia Zásielky, za predpokladu, že Klient napriek zaslanej výzve v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 21 dní pred dňom likvidácie Zásielky, si túto Zásielku neprevzal a ani nedal spoločnosti ETC iný pokyn ako s ňou naložiť; alebo
   2. okamžite, a to ajbez predchádzajúceho upozornenia Klienta, ak Zásielka obsahuje Tovar, ktorý sa pokazil, zhoršil alebo pozmenil, alebo u ktorého je bezprostredná pravdepodobnosť, že sa tak stane spôsobom, ktorý by vyvolal ďalšie náklady alebo škody spoločnosti ETC alebo tretím osobám, alebo ak je takáto likvidácia vyžadovaná akýmikoľvek platnými zákonmi alebo nariadeniami.
 1. Klient sa zaväzuje v prípade potreby splnomocniť spoločnosť ETC a/alebo inú určenú osobu samostatným plnomocenstvom na zastupovanie Klienta v rámci colného konania v súvislosti s poskytovanými Službami. Spoločnosť ETC nezodpovedá za akékoľvek clá a dane súvisiace s colnými operáciami, pričom tieto uhradí spoločnosť ETC za Klienta len vtedy, ak výška sumy ciel a daní bola spoločnosti ETC uhradená Klientom vopred. Klient vyhlasuje a zaväzuje sa, že spoločnosť ETC odškodní a nahradí jej všetky náklady a nebude si voči nej uplatňovať žiadne nároky v dôsledku udelenia nesprávnych pokynov, neuplatniteľných a nepoužiteľných dokumentov atď. v rámci colného konania, ktoré môžu vo všeobecnosti spôsobiť finančné straty a/alebo iné povinnosti, dodatočné dane, pokuty alebo sankcie od príslušného orgánu alebo úradu.
 2. Klient berie na vedomie, že spoločnosť ETC má výslovné zákonné a v zmysle týchto VOP aj zmluvne dohodnuté zádržné právo na akúkoľvek prepravovanú Zásielku alebo jej časť, ktoré zahŕňa zádržné právo a všeobecnú prednosť držby všetkého Tovaru tvoriacu Zásielku, ako aj príslušných dokumentov vystavených v súvislosti s prepravou Zásielky, a to na zabezpečenie všetkých záväzkov Klienta voči spoločnosti ETC (odplata za poskytnuté služby na základe vystavených faktúr, úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, vzniknuté viac náklady, pokuty atď.), a to aj nesplatných a tých, ktoré vznikli pred začiatkom poskytovania Služieb pre konkrétnu Zásielku, ako aj tých ktoré nemajú priamu spojitosť s poskytnutými Službami pri konkrétnej Zásielke.

Článok IV. Zodpovednosť 

 1. Klient zodpovedá v plnej miere za:
 1. akékoľvek škody a náklady akéhokoľvek druhu (najmä, ale nie výlučne clá, dane, poplatky a výdavky akejkoľvek povahy vyrubené akýmkoľvek orgánom v súvislosti s Tovarom) vyplývajúce z konania spoločnosti ETC na základe výslovných pokynov Klienta alebo z porušenia, aj z nedbanlivosti, akýchkoľvek povinností Klienta uvedených v týchto VOP;
 2. všetky škody a viac náklady nad rámec zodpovednosti spoločnosti ETC dohodnutých podľa týchto VOP, a to bez ohľadu na to, či takéto škody, viac náklady a/alebo nároky súvisia s nedbanlivosťou alebo s porušením povinností spoločnosti ETC, jej zamestnancov, subdodávateľov alebo zástupcov;
 3. akékoľvek nároky vyplývajúce zo Spoločnej havárie, ktoré môžu byť vznesené voči spoločnosti ETC.
 1. Spoločnosť ETC sa zaväzuje vykonávať svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním Služieb s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu vzniknutú pri obstarávaní Služieb, ibaže ju nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zodpovednosť za škodu spoločnosti ETC je obmedzená rovnakým spôsobom, akým je v príslušných Dohovoroch vymenovaných v článku VI. týchto VOP obmedzená zodpovednosť dopravcu, ktorého spoločnosť ETC obstarala na poskytnutie Služieb. Na každú Zásielku je možné uplatňovať len jeden nárok, na základe ktorého bude vykonané plné a konečné vyrovnanie za všetky straty alebo škody týkajúce sa danej Zásielky. 
 2. Bez ohľadu však na vyššie uvedené je maximálna výška zodpovednosti spoločnosti ETC voči Klientovi za akékoľvek škody, ktoré nastali pri a/alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb obmedzená:
   1. do výšky skutočne preukázateľne vzniknutej škody, alebo 
   2. do výšky 2 SDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného alebo strateného Tovaru, alebo 
   3. do výšky 20.000,- SDR za jednu udalosť, 

a to podľa toho ktorá suma je najnižšia.

 1. Spoločnosť ETC sa zbaví svojej zodpovednosti za akúkoľvek stratu Zásielky alebo inú škodu vzniknutú pri poskytovaní Služieb, ak táto škoda bola spôsobená Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
 2. Ak nebolo vopred výslovne písomne dohodnuté s Klientom inak, spoločnosť ETC nezodpovedá za škody spôsobené za akékoľvek nedodržanie času prepráv, dátumov odchodu alebo príchodu Zásielok. 
 3. Spoločnosť ETC za žiadnych okolností nezodpovedá za nepriame alebo následné straty, akými sú napríklad, avšak nie výlučne ušlý zisk, strata na trhu alebo straty vzniknuté v dôsledku prerušenia výroby alebo v dôsledku akejkoľvek odchýlky, bez ohľadu na ich vznik. Ak nie je písomne medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, nie je Klient oprávnený si voči spoločnosti ETC uplatňovať žiadne sankcie v súvislosti s poskytovanými Službami.  
 4. V prípade Spoločnej havárie je Klient na požiadanie dopravcu obstaraného spoločnosťou ETC povinný poskytnúť primerané zabezpečenie (kauciu) potrebné na uvoľnenie Zásielky. Klient sa rovnako zaväzuje nahradiť spoločnosti ETC všetky náklady v súvislosti s poskytnutím zabezpečenia (kaucie), ak sú tieto požadované priamo od spoločnosti ETC. Spoločnosť ETC nie je povinná podniknúť žiadne kroky na vyzbieranie príspevkov na kauciu týkajúcu sa Spoločnej havárie v prospech Klienta. 

Článok V. Poistenie Zásielky a uplatnenie nárokov

 1. Spoločnosť ETC nie je povinná uzatvoriť žiadne poistenie Zásielky, ak Klient o to výslovne nepožiada. Ak je spoločnosti ETC doručená Objednávka Klienta so žiadosťou o poistenie Zásielky, spoločnosť ETC konajúca na účet Klienta, uzavrie poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá je všeobecne známa ako solventná (t.j. s dobrou platobnou schopnosťou). Spoluúčasť bude znášať Klient. Ak nie je výslovne požadované Klientom inak, poistenie sa bude vzťahovať len na bežné poistné riziká (okrem nebezpečenstva vojny a štrajkov). Spoločnosť ETC, ktorá v súvislosti s vyššie uvedenou písomnou Objednávkou vykonáva úkony v postavení zástupcu Klienta pri uzatváraní poistenia, nie je možné v žiadnom prípade považovať za poistiteľa Zásielky.
 2. V prípade straty, poškodenia alebo akejkoľvek inej ujmy spôsobenej na Zásielke, spočívajúcej napr. v omeškaní, je Príjemca povinný pri vykládke vykonať všetky potrebné kroky na zachovanie práv na podanie žaloby alebo uskutočnenie iných právnych úkonov súvisiacich s uplatneným práv na náhradu škody voči dopravcovi. V prípade nesplnenia predchádzajúcej vety spoločnosť ETC nepreberá žiadnu zodpovednosť za následne uplatnené nároky Klienta.
 3. Akýkoľvek nárok Klienta voči spoločnosti ETC na náhradu škody, ktorá mu vznikne v súvislosti s poskytovaním Služieb, musí byť uplatnený písomne a oznámený spoločnosti ETC do 14 dní odo dňa, keď sa Klient dozvedel, alebo sa s prihliadnutím na okolnosti mohol dozvedieť o vzniknutej škode, najneskôr však do 9 mesiacov odo dňa, kedy mala byť alebo bola Zásielka doručená Príjemcovi. Akýkoľvek nárok neuplatnený a neoznámený spoločnosti ETC tak, ako je uvedené vyššie, sa bude považovať za vzdaný a úplne premlčaný, okrem prípadov, keď Klient môže preukázať, že nemohol túto lehotu dodržať a že nárok uplatnil hneď, ako to bolo pre neho primerane možné. 

Článok V. Odplata za Služby a platobné podmienky

 1. Odplata za Služby je určená na základe údajov poskytnutých Klientom, berúc do úvahy najmä povahu Tovaru, hmotnosť, objem Tovaru, počet Prepravných jednotiek, trasy, ktoré sa majú použiť a špeciálne pokyny Klienta. Do úvahy sa berie aj akákoľvek iná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť zvýšenie nákladov za poskytované Služby. 
 2. Cenová ponuka spoločnosti ETC vychádza z cien vstupov platných v okamihu jej zaslania. Ak sa jeden alebo viacero z týchto údajov upraví alebo doplní po vypracovaní cenovej ponuky až do predpokladaného začatia poskytovania Služieb, spoločnosť ETC je oprávnená pôvodnú cenovú ponuku primerane upraviť v súlade s vykonanými zmenami. V prípade, ak Klient nesúhlasí s úpravou cenovej ponuky, nie je spoločnosť ETC povinná začať s poskytovaním Služieb a je oprávnená okamžite ukončiť poskytovanie všetkých Služieb alebo ich časť doručením písomného odstúpenia od poskytovania Služieb. Pokiaľ nie je v cenovej ponuke spoločnosti ETC výslovne uvedené inak, ceny nezahŕňajú:
   1. clá, dane, mýta, prepravu trajektom, poplatky a záväzky splatné v súlade s nariadeniami a predpismi, ktoré sa týkajú najmä daní alebo colných predpisov (napr. spotrebná daň, dovozné clo atď.);
   2. akékoľvek ďalšie výdavky, náklady, pokuty a peňažné sankcie akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z porušenia povinností (zákonných, regulačných alebo zmluvných záväzkov) Klientom alebo niektorým z jeho zástupcov;
   3. akékoľvek náklady a poplatky vzniknuté v súvislosti s Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
 1. Klient berie na vedomie, že je povinný znášať a platiť príslušné dane, clá, poplatky, odvody alebo zrážky akéhokoľvek charakteru, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku vykonávania Služieb. Klient je zároveň povinný bezodkladne vrátiť spoločnosti ETC akúkoľvek sumu, ktorú táto spoločnosť zaplatila alebo je povinná uhradiť v súvislosti s uvedenými poplatkovými povinnosťami Klienta. Klient je rovnako výlučne zodpovedný za uvedené poplatkové povinnosti vyberané akýmkoľvek daňovým úradom alebo iným určeným orgánom v akejkoľvek krajine a spoločnosť ETC v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k týmto poplatkovým povinnostiam Klienta. 
 2. Klient je povinný platiť za Služby po doručení faktúry, bez uplatnenia zľavy, v lehote, ktorá nemôže presiahnuť 30 dní od dátumu vystavenia faktúry spoločnosťou ETC, pokiaľ nie je s Klientom výslovne dohodnuté inak. V prípade omeškania s úhradou riadne vystavenej má spoločnosť ETC nárok na zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj len začatý deň omeškania s úhradou faktúry Klientom.
 3. Spoločnosť ETC je oprávnená v cenovej ponuke podmieniť poskytnutie Služieb úhradou primeranej zálohy, pričom bez úhrady tejto zálohy nie je spoločnosť ETC povinná začať s poskytovaním Služieb.
 4. Klient nie je oprávnený jednostranne si započítať akýkoľvek svoj nárok voči spoločnosti ETC voči vyfakturovanej odplate za poskytnuté Služby. 
 5. Klient nie je oprávnený zadržať úhradu odplaty za vykonané Služby, a to z akéhokoľvek dôvodu, nakoľko úhrada odplaty za Služby je predpokladom riadneho poskytovanie Služieb spoločnosťou ETC.

Článok VI. Rozhodné právo

 1. Tieto VOP sa vykladajú podľa práva Slovenskej republiky a podľa nasledujúcich Medzinárodných dohovorov:
 1. Pre cestnú dopravu: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, podpísaný dňa 19.05.1956 v znení jeho neskoršieho protokolu;
 2. Pre námornú prepravu: Bruselský dohovor, podpísaný dňa 25.8.1924 (Haagsky poriadok) a Visbský protokol z 23. februára 1968 a protokol z roku 1979;
 3. Pre leteckú dopravu: Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaný dňa 28. mája 1999;
 4. Pre železničnú prepravu: Dohovor o medzinárodnej preprave tovaru po železniciach, podpísaný v roku 1890 v Berne, pravidlá CIM z 9. mája 1980, protokol z roku 1990 a protokol z Vilniusu z 3. júna 1999 alebo SMGS pre časť prepravy po železnici, ktorá sa uskutočňuje v krajinách, ktoré sú signatármi SMGS;
 5. Pre prepravu po rieke: Dohovor podpísaný dňa 22.06.2001 v Budapešti.
 1. V prípade sporu, ktorý vznikne v súvislosti s týmito VOP, sú strany povinné usilovať sa o jeho mimosúdne vyrovnanie. V prípade nemožnosti vyriešenia sporu mimosúdnou cestou (dohodou), je príslušný vo veci rozhodnúť spornú vec všeobecný súd Slovenskej republiky určený podľa sídla spoločnosti ETC. 

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách druhej zmluvnej strany obdržaných v rámci alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb a neposkytovať tieto informácie tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 2. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť alebo iným spôsobom postúpiť na tretiu stranu všetky práva alebo časť jej práv podľa týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 3. Ak by sa niektoré alebo viaceré ustanovenia týchto VOP boli neplatné, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.
 4. Tieto VOP sú platné od 04.02.2023 a vzťahujú sa na všetky poskytované Služby spoločnosťou ETC po tomto dátume.
 5. Spoločnosť ETC si vyhradzuje právo tieto VOP podľa vlastného uváženia zrušiť, doplniť, upraviť alebo nahradiť, avšak konkrétna Objednávka sa riadi VOP platnými v čase akceptovania Objednávky spoločnosťou ETC. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti ETC www.evolution-timecritical.sk.