Általános kereskedelmi feltételek szállítmányozási szolgáltatások nyújtására


I. Cikk Bevezető rendelkezések 

1. Az Evolution Time Critical s.r.o., cégjegyzékszám: 55 172 458 (a továbbiakban szintén mint: „ETC“) a jelen Általános kereskedelmi feltételeket (a továbbiakban szintén mint: „ÁKF“) abból a célból bocsátja ki, hogy szabályozza az Ügyfelei számára az áruszállítással kapcsolatos szállítmányozási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

2. A jelen ÁKF az Ügyfél által megrendelt Áruk fuvarozásának szervezéséből álló bármilyen és valamennyi szállítmányozási szolgáltatásra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az ETC hivatalosan milyen minőségben jár el, és függetlenül az Ügyfél bármely Megrendelésében vagy egyéb közleményében szereplő, ellentétes, ellentmondó vagy kiegészítő feltételektől. 

3. A jelen Általános kereskedelmi feltételek részét képezik minden olyan szerződésnek, valamint minden olyan egyedi Megrendelésnek, amelyet az ETC a jelen Általános kereskedelmi feltételek hatálybalépése után kötött a Szállítmányozási szolgáltatások beszerzésére, kivéve, ha az írásbeli szerződés kifejezetten másként rendelkezik. A jelen ÁKF rendelkezései elsőbbséget élveznek az Ügyfél bármely más kereskedelmi feltételeivel szemben. 

4. A Szállítmányozási szolgáltatások megrendelése az ETC-től azt jelenti, hogy az Ügyfél a jelen ÁKF-et is megismerte és fenntartás nélkül elfogadja. 

II. Cikk Fogalommeghatározások

 1. Jelen ÁKF céljaira az alább szereplő fogalmak jelentése a következő:
  1. ETC: értsd Evolution Time Critical s.r.o., cégjegyzékszám 55 172 458, amely szállítmányozási szolgáltatásokat nyújt, amelyek szerződéses fuvarozókon keresztül történő fuvarszervezésből állnak az Ügyfél igényei alapján; 
  2. Ügyfél: jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó (kisvállalkozó), aki Szolgáltatásokat rendel az ETC-nél;
  3. Megrendelés: az Ügyfél által az ETC-nek küldött, a Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó kérelem és/vagy az ETC által az Ügyfélnek e-mailben, telefonon vagy bármely más, a szerződő felek között használt kommunikációs eszközzel tett ajánlat;
  4. Feladó: az Ügyfél által meghatározott személy, aki az Árut elküldi a rakodási helyről a Címzettnek;
  5. Felelősséget kizáró körülmény: minden olyan akadály, amely a kötelezett akaratától függetlenül merült fel, és amely megakadályozza őt kötelezettsége teljesítésében, ha ésszerűen nem feltételezhető, hogy a kötelezett ezt az akadályt vagy annak következményeit elhárította vagy leküzdötte volna, valamint továbbá, hogy a kötelezett a kötelezettség keletkezésének időpontjában előre látta volna az akadályt, különösen, de nem kizárólagosan, elektromos vagy mágneses mező, természeti katasztrófa hatása, földrengés, ciklon, vihar, árvíz, köd, háború, légi baleset vagy embargó, lázadás vagy polgári zavargások, sztrájk, jégeső, természeti okok által okozott tűz, munkahelyi zavargások és engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, polgári zavargás, az útvonal irányának kikényszerített megváltoztatása, a Szállítmány felrakodásának megtagadása, a tengeri és/vagy légi fuvarozó döntése következtében a Szállítmány felosztása, stb. miatt. 
  6. Szállítási egység: értsd a Szállítmány egy különálló vagy teljes, szállításra szánt része (beleértve a szállítási egységet és a csomagolást), amely külön kezelésre alkalmas, míg a Szállítási egységnek (alakja és méretei) alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy szabványos targoncával kezelhető legyen;
  7. Címzett: az Ügyfél által meghatározott személy, aki fogadja a Feladótól érkezett Árut a kirakodás helyén;
  8. SDR: vagy különleges lehívási jogok a Nemzetközi Valutaalapon belül a követelések és felelősségi korlátok számszerűsítésére használt egységes valuta- és elszámolási egységet jelentenek;
  9. Szolgáltatások: az ETC által nyújtott szolgáltatások, amelyek célja, hogy az Ügyfél megrendelése alapján az Áruk szállításának beszerzése egyetlen berakodási ponttól egyetlen kirakodási pontig bármilyen alkalmas szállítási módon (légi, vasúti, tengeri, közúti) történjen;
  10. Közös hajókár: ez a tengerjog egyik alapelve, más néven general average, amely előírja, hogy vészhelyzetben a hajótulajdonosok és a rakománytulajdonosok arányosan osztoznak a rakomány és a hajó mentésének költségein;
  11. Áru: az ETC által az Ügyfél megrendelése alapján beszerzendő, szállításra szánt bármelyik ingóság vagy ingóságok csoportja, beleértve a konténereket, raklapokat vagy hasonló, nem az ETC által szállított szállítóeszközöket vagy csomagolóanyagokat;
  12. Szállítmány: egyetlen Szállítási egység és/vagy több Szállítási egységből álló, egyetlen egységet alkotó teljes Szállítási egység az ETC által beszerzendő szállításhoz;

III. Cikk Szolgáltatásnyújtás

 1. Az ETC az Ügyfelek számára a Szolgáltatásokat megrendelések alapján nyújtja. Bármely Megrendelés csak akkor kötelező az ETC-re nézve, ha az ETC kifejezetten elfogadja a Megrendelést, és visszaigazolja az Ügyfélnek. A fuvarozás időpontja, valamint az indulás és érkezés dátumai, amelyek a visszaigazolt Megrendelésben is rögzítve vannak, csak tájékoztató jellegűek, és az ETC nem felelős azok betartásáért.
 2. Az ETC, mint szállítmányozó vállalja, hogy a visszaigazolt Megrendelés alapján, a saját nevében és az Ügyfél számlájára gondoskodik a Szállítmánynak az Ügyfél által megadott küldési helyről a Feladótól az általa meghatározott más helyre a Címzettnek  történő szállításáról, és az Ügyfél vállalja, hogy az ETC által meghatározott díjat kifizeti az ETC-nek. Az Ügyfélnek a Szállítmány kézbesítésére vonatkozó bármilyen különleges utasítását (utánvét, kiegészítő biztosítás, stb.) kifejezetten meg kell jelölnie a Megrendelésben, és azt az ETC-nek meg kell erősítenie. 
 3. Az Ügyfél köteles ésszerű időn belül megadni az ETC-nek a Szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos utasításokat, különösen, de nem kizárólagosan, a Feladóra, a Címzettre, a Szállítmányra, a Szállítási egységek mennyiségére és típusára, a szállítandó Áruk típusára (az Áruk összetétele és osztályozása, az Áruk értéke, csomagolása, súlya, biztonsági figyelmeztetések, tárolási és kezelési korlátozások, stb.) vonatkozó információkat. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az ETC-t a Szállítmányra vonatkozó információkban bekövetkezett minden olyan változásról, amely hatással lehet az ETC által nyújtott Szolgáltatásokra. 
 4. Az ETC nem felel az Ügyfél által a Szállítmányra vonatkozóan a jelen Cikk 3. pontja értelmében megadott információk teljességéért és helyességéért, valamint az ebből származó vonatkozó dokumentumokért (kereskedelmi számla, fuvarlevél, stb.). A szállítási információk hiányos, pontatlan vagy késedelmes megadása esetén az ETC nem felel az Ügyféllel szemben semmilyen kárért, többletköltségért, vagy az Ügyfélnél felmerülő bármilyen más követelésért, és az Ügyfél köteles az ETC-nek megfizetni az ETC-nél ezzel kapcsolatban felmerülő bármilyen többletköltségeket, díjakat és/vagy büntetéseket. 
 5. Az ETC jogosult ellenőrizni a Szállítmánynak az Ügyfél által meghatározott súlyát, és kijavítani a Szállítmány súlyával/tömegével kapcsolatos bármilyen hibát. Az ETC megtagadhatja a Szállítmány szállítását, ha megállapítja, hogy a Szállítmány tényleges súlya meghaladja a vonatkozó előírások szerint az egyes küldeménytípusokra vonatkozó maximális súlyhatárokat. A Szállítmány súlyára vonatkozó hiányos, pontatlan vagy késedelmes nyilatkozat esetén az ETC nem vállal felelősséget az Ügyfél kártérítési igényeiért semmilyen költség, díj, büntetés vagy bármilyen más olyan követelés formájában, amely az Ügyfélnek ezzel kapcsolatban felmerülhet, ugyanakkor az Ügyfél köteles az ETC-nek minden további költséget, díjat, és/vagy büntetést megfizetni, amely az ETC-nél ezzel kapcsolatban felmerül. 
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a Szállítmányt alkotó Árukat megfelelő csomagolásba csomagolják, amely lehetővé teszi a normál körülmények közötti szállítást, valamint a Szállítmány további kezelését. A Szállítmányt alkotó minden egyes Szállítási egységet jól láthatóan és egyértelműen meg kell jelölni, hogy lehetővé tegye a Feladó, a Címzett, a kézbesítés helye és az Áru jellege azonnali és egyértelmű azonosítását. Az Ügyfél teljes mértékben felelős minden következményért, és a Szállítmány csomagolásának, jelölésének, címkézésének hiányosságaiért vagy hibáiért, valamint az Áruk természetére és jellemzőire vonatkozó információkkal és nyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért, és az Ügyfél nem jogosult az ETC-vel szemben semmilyen követelést érvényesíteni e tekintetben.
 7. Az ETC nem nyújt Szolgáltatásokat olyan Árukra, amelyek értékük, vonzerejük vagy veszélyességük miatt különleges kezelést igényelnek a szállítás, kezelés vagy biztonság szempontjából, beleértve főként, de nem kizárólagosan nemesfémeket, bankjegyeket, érméket, valutákat, értékpapírokat, drágaköveket, ékszereket, értéktárgyakat, régiségeket, festményeket, emberi maradványokat, élőlényeket, növényeket, az ETC előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Ha a fentiek ellenére, az ETC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, az Ügyféltől szállított Szállítmány tárgya bármilyen fentebb rögzített tiltott Áru lenne, az ETC nem vállal felelősséget az ilyen Árukat ért károkért vagy elvesztésükért, függetlenül attól, hogy a káresemény hogyan következett be. Ha a fent említett tiltott Áruk veszélyt jelenthetnek más szállított Árukra, vagyontárgyakra, életre vagy egészségre, az ETC vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és felszólítja az Ügyfelet, hogy távolítsa el vagy más módon rendelkezzen az ilyen Árukkal, ennek hiányában, ha az Ügyfél ezt ésszerű időn belül nem teszi meg, az ETC jogosult az Ügyfél beleegyezése nélkül az Ügyfél költségére eltávolítani az ilyen Árukat.
 8. Az Ügyféllel való kifejezett eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél vállalja, hogy biztosítja a Szállítmány időben történő és megfelelő be- és kirakodását a be- és kirakodás helyén. Az ETC nem vállal felelősséget a Szállítmányban a nem megfelelő be- vagy kirakodás esetén bekövetkezett károkért. Ha a Címzett megtagadja a Szállítmány átvételét, vagy annak átvételével bármilyen okból késedelembe esik, az ETC jogosult a Szállítmányt az Ügyfél költségére tárolni, és az ETC nem vállal felelősséget a tárolt Szállítmányért. Az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti az ETC-nek a Szállítmány átvételének meghiúsulásával kapcsolatban felmerült valamennyi többletköltségét, amely költségek a nyújtott Szolgáltatások ellenértékének részét képezik. Az ETC jogosult a be nem gyűjtött Szállítmányt az Ügyfél költségére megsemmisíteni:
   1. a Szállítmány meghiúsult kézbesítésétől számított 60 naptári nap eltelte után, feltéve, hogy az Ügyfél a kellő időben küldött értesítés ellenére, azaz legalább 21 nappal a küldemény megsemmisítésének időpontja előtt, sem vette birtokba a küldeményt, vagy más módon nem adott utasítást az ETC-nek a Szállítmány kezelésére vonatkozóan; vagy
   2. azonnal, akár az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is, ha a Szállítmány olyan Árukat tartalmaz, amelyek megromlottak, romlottak vagy megváltoztak, vagy amelyeknél fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy ez olyan módon fog megtörténni, ami az ETC-nek vagy harmadik feleknek további költségeket vagy károkat okozna, vagy ha az ilyen megsemmisítést bármely érvényes törvény vagy rendelet előírja. 
 1. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy szükség esetén felhatalmazza az ETC-t és/vagy más, külön meghatalmazással rendelkező kijelölt személyt, hogy az Ügyfelet a nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos vámkezelési eljárásokban képviselje. Az ETC nem felel a vámműveletekkel kapcsolatos bármilyen vámokért és adókért, és ezeket az ETC csak akkor fizeti meg az Ügyfél nevében, ha a vámok és adók összegét az Ügyfél előre megfizette az ETC-nek. Az Ügyfél kijelenti és vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az ETC-t minden olyan költségtől és követeléstől, és nem fog vele szemben érvényesíteni semmilyen követelést helytelen utasítások, nem megfelelő és használhatatlan dokumentumok, stb. kiállítása kapcsán a vámkezelési eljárás során, amelyek általában pénzügyi veszteségeket és/vagy egyéb kötelezettségeket, további adókat, bírságokat vagy büntetéseket eredményezhetnek az illetékes hatóságtól vagy hivataltól.
 2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ETC-t kifejezett törvényes, és a jelen ÁKF-re figyelemmel, szerződéses zálogjog illeti meg bármely Szállítmányon vagy annak egy részén, amely magában foglalja a Szállítmányt alkotó valamennyi Áru zálogjogát és általános birtoklási elsőbbségét, valamint a Szállítmány szállításával kapcsolatban kiállított vonatkozó dokumentumok, konkrétan az Ügyfél ETC-vel szembeni valamennyi kötelezettségének biztosítására (a kiállított számlák alapján a nyújtott Szolgáltatások ellenértéke, késedelmi kamatok, kártérítési igények, felmerült többletköltségek, bírságok, stb.), beleértve a még nem esedékes és olyan kötelezettségeket is, amelyek a Szolgáltatások nyújtása előtt merültek fel egy adott Szállítmányhoz kapcsolódóan, valamint az adott Szállítmánnyal kapcsolatban nyújtott Szolgáltatásokkal közvetlenül nem kapcsolatos kötelezettségeket is.

IV. Cikk Felelősségvállalás 

 1. Az Ügyfél teljes mértékben felelős az alábbiakért:
 1. minden olyan kár és költség (főként, de nem kizárólagosan vámok, adók, díjak és bármilyen jellegű kiadások, amelyeket bármely hatóság az Árukkal kapcsolatban kivet), amelyek az ETC-nek az Ügyfél kifejezett utasításai szerinti tevékenységéből vagy az Ügyfélnek a jelen ÁKF-ben meghatározott bármely kötelezettségének - akár gondatlan - megszegéséből erednek;
 2. az ETC jelen ÁKF-ben vállalt felelősségét meghaladó minden kár és többletköltség, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, többletköltségek és/vagy követelések az ETC, annak alkalmazottai, alvállalkozói vagy megbízottai gondatlanságával vagy kötelességszegésével kapcsolatosak-e;
 3. a közös hajókárból eredő, az ETC-vel szemben érvényesíthető bármely követelések.
 1. Az ETC vállalja, hogy a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatait szakmai gondossággal végzi, és felel a Szolgáltatások beszerzése során felmerült károkért, kivéve, ha azokat szakmai gondosság mellett sem tudta volna elkerülni. Az ETC kártérítési felelőssége ugyanolyan módon korlátozott, mint ahogyan az a jelen ÁKF VI. Cikkében rögzített Egyezményekben szereplő Fuvarozó esetében korlátozott, akit az ETC a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban megbízott. Minden egyes Szállítmányra csak egy kárigényt lehet benyújtani, amelynek teljes és végleges rendezése az adott Szállítmánnyal kapcsolatos minden veszteség vagy kár tekintetében megtörténik. 
 2. A fentiek ellenére azonban az ETC maximális felelőssége az Ügyféllel szemben a Szolgáltatások nyújtásából eredő és/vagy azzal összefüggésben keletkező károkért a következőkre korlátozódik:
   1. a ténylegesen bizonyított keletkezett kár összegének értékéig, vagy 
   2. 2 SDR értékig a megrongált, megsemmisült vagy elvesztett Áru bruttó 1 kg-ért, vagy 
   3. 20.000,- SDR értékig egy káresetre, 

annak függvényében, mely összeg a legalacsonyabb.

 1. Az ETC mentesül a felelősségvállalása alól a Szállítmány elvesztése vagy a Szolgáltatások nyújtása során bekövetkezett egyéb kár esetén, ha az ilyen kárt a felelősséget kizáró Körülmény okozta.
 2. Hacsak az Ügyféllel előzetesen írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg, az ETC nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Szállítmányok szállítási idejének, indulási vagy érkezési időpontjának be nem tartásából ered.  
 3. Az ETC semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a közvetett vagy következményes károkért, mint például, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereség, a piacvesztés, a termelés megszakításából vagy bármilyen módosításából eredő veszteségek, függetlenül azok keletkezési módjától. Hacsak a szerződő felek írásban másként nem állapodtak meg, az Ügyfél nem jogosult az ETC-vel szemben semmilyen szankciót követelni a nyújtott Szolgáltatások tekintetében.  
 4. Közös hajókár esetén az Ügyfél az ETC által megbízott fuvarozó kérésére köteles a Szállítmány felszabadításához szükséges megfelelő biztosítékot (óvadékot) nyújtani. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy megtéríti az ETC-nek a biztosíték (óvadék) nyújtásával kapcsolatos összes költséget, ha azt közvetlenül az ETC-től kérik. Az ETC nem köteles lépéseket tenni annak érdekében, hogy az Ügyfél javára a közös hajókárral kapcsolatos kaucióhoz való hozzájárulásokat beszedje.  

V. Cikk Szállítmány biztosítása és követelések érvényesítése

 1. Az ETC nem köteles semmilyen biztosítást kötni a Szállítmányra, kivéve, ha az Ügyfél ezt kifejezetten kéri. Ha az ETC olyan Megrendelést kap az Ügyféltől, amelyben a Szállítmány biztosítását kéri, az ETC az Ügyfél számlájára eljárva biztosítási szerződést köt egy olyan biztosítótársasággal, amely általánosan ismert, hogy hitelképes (azaz jó a fizetőképessége). Az önrészt az Ügyfél viseli. Hacsak az Ügyfél kifejezetten másként nem kéri, a biztosítás csak a szokásos biztosított kockázatokra terjed ki (kivéve a háborús és sztrájkveszélyeket). Az ETC, amely a fenti írásbeli Megrendeléssel kapcsolatban az Ügyfél megbízottjaként jár el a biztosítás megkötése során, semmiképpen sem tekinthető a Szállítmány biztosítójának.
 2. A Szállítmány elvesztése, megrongálódása vagy bármilyen más sérelme, pld. késedelme esetén a Címzett köteles a kirakodáskor megtenni minden szükséges intézkedést, hogy a fuvarozóval szembeni kereset benyújtásával kapcsolatos jogait megőrizze, vagy a fuvarozóval szemben a kártérítési jogának gyakorlásával kapcsolatban más jogi lépéseket tegyen. Az előző mondat be nem tartása esetén az ETC nem vállal felelősséget az Ügyfél által utólagosan érvényesített követelésekért.
 3. Az Ügyfélnek az ETC-vel szemben a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő bármilyen kártérítési igényét írásban kell benyújtania, és azt az ETC-nek az attól a naptól számított 14 napon belül kell bejelentenie, amikor az Ügyfél tudomást szerzett, vagy a körülményekre való tekintettel tudomást szerezhetett volna a keletkezett kárról, legkésőbb viszont 9 hónappal attól a naptól számítva, amikor a Szállítmányt a Címzettnek kézbesíteni kellett volna vagy kézbesítették. Minden olyan követelés, amelyet nem a fentiek szerint érvényesítettek és jelentettek be az ETC-nek, teljes egészében lemondottnak és elévültnek tekintendő, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy nem tudta betartani ezt a határidőt, és hogy a követelést a számára ésszerűen kivitelezhető leghamarabbi időpontban érvényesítette. 

V. Cikk A Szolgáltatások ellenértéke és fizetési kondíciók

 1. A Szolgáltatások díjazása az Ügyfél által megadott adatok alapján kerül meghatározásra, figyelembe véve különösen az Áru jellegét, az Áru súlyát, tömegét, a Szállítási egységek számát, az igénybe veendő útvonalakat és az Ügyfél különleges utasításait. Figyelembe kell venni minden egyéb olyan tényt is, amely hatással lehet a nyújtott Szolgáltatások költségének növekedésére. 
 2. Az ETC árajánlatának alapját az elküldés időpontjában érvényes belépő árak képezik. Ha ezen inputok közül egy vagy több az árajánlat elkészítése után és a Szolgáltatások nyújtásának várható megkezdése előtt módosul vagy kiegészül, az ETC jogosult az eredeti árajánlatot a bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet az árajánlat módosításával, az ETC nem köteles megkezdeni a Szolgáltatások nyújtását, és jogosult a Szolgáltatások egészének vagy egy részének nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni a Szolgáltatások nyújtásától való írásbeli elállással. Hacsak az ETC árajánlatában kifejezetten másként nem szerepel, az árak nem tartalmazzák a következőket:
   1. vámok, adók, útdíjak, szállítás komppal, díjak és kötelezettségek, amelyeket különösen az adókkal vagy vámszabályokkal kapcsolatos rendeletek és szabályok szerint kell megfizetni (pl. jövedéki adó, importvám stb.);
   2. bármely egyéb kiadás, költség, bírság és pénzbeli büntetés, amely az Ügyfél vagy bármely megbízottja által elkövetett (törvényi, jogszabályi vagy szerződéses) kötelezettségszegéséből adódik;
   3. a Felelősséget kizáró körülménnyel kapcsolatban felmerült bármely költségek és díjak.
 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles viselni és megfizetni minden olyan adót, vámot, díjat, illetéket vagy bármilyen természetű levonást, amely közvetlenül vagy közvetve a Szolgáltatások teljesítéséből adódik. Az Ügyfél köteles továbbá haladéktalanul megtéríteni az ETC-nek minden olyan összeget, amelyet az ETC az Ügyfél fent említett díjfizetési kötelezettségeivel kapcsolatban kifizetett vagy köteles kifizetni. Az Ügyfél szintén kizárólagosan felelős a fent említett, bármely ország adóhatósága vagy más kijelölt hatósága által kivetett díjkötelezettségekért, és az ETC semmiképpen sem felelős az Ügyfél ilyen díjkötelezettségeivel kapcsolatban. 
 2. Az Ügyfél a Szolgáltatások ellenértékét a számla kézbesítése után, engedmény nélkül, az ETC által kiállított számla keltétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles kiegyenlíteni, kivéve, ha az Ügyféllel kifejezetten másképp nem állapodtak meg. A szabályszerűen kiállított számla késedelmes kifizetése esetén az ETC jogosult szerződéses késedelmi kamatra, amelynek mértéke az esedékes összeg 0,05%-a a számla Ügyfél általi késedelmes kifizetésének minden egyes, még csak megkezdett napjára is.
 3. Az ETC jogosult a Szolgáltatások nyújtását az árajánlatban szereplő ésszerű összegű előleg megfizetésétől függővé tenni, és az ETC nem köteles a Szolgáltatások nyújtását az előleg megfizetése hiányában megkezdeni.
 4. Az Ügyfél nem jogosult az ETC-vel szembeni követeléseit egyoldalúan beszámítani a nyújtott Szolgáltatásokért kiszámlázott díjazás ellenében. 
 5. Az Ügyfél nem jogosult a nyújtott Szolgáltatások díjának kifizetését bármilyen okból visszatartani, mégpedig semmilyen okból sem, mivel a Szolgáltatások díjának kifizetése előfeltétele annak, hogy az ETC megfelelően nyújthassa a Szolgáltatásokat.

VI. Cikk Döntő jog

 1. A jelen ÁKF-et a Szlovák Köztársaság jogszabályaival és a következő nemzetközi Egyezményekkel összhangban kell értelmezni:
 1. Közúti szállítás esetén: az 1956.05.19-én aláírt, a Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény, amelyet a későbbi jegyzőkönyve módosított;
 2. Tengeri szállítás esetén: az 1924. augusztus 25-én aláírt Brüsszeli Egyezmény (Hágai Szabályzat), valamint az 1968. február 23-i Visbyi Jegyzőkönyv és az 1979-es Jegyzőkönyv;
 3. Légi szállítás esetén: a Nemzetközi légi fuvarozás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án aláírt egyezmény;
 4. Vasúti szállítás esetén: az 1890-ben Bernben aláírt, a Nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló egyezmény, az 1980. május 9-i CIM-szabályok, az 1990. évi jegyzőkönyv és az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyv, vagy az SMGS a vasúti szállítás azon részére, amely az SMGS-t aláíró országokban történik;
 5. Folyami szállítás esetén:a 2001.06.22-én Budapesten aláírt egyezmény.

2. A jelen ÁKF-el kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a felek kötelesek peren kívüli megegyezésre törekedni. Abban az esetben, ha a jogvita peren kívüli (megegyezéssel történő) rendezése nem lehetséges, az ETC székhelye által kijelölt, Szlovák Köztársaság általános bírósága rendelkezik hatáskörrel a peres ügy eldöntésére. 

VII. Cikk Záró rendelkezések

 1. Szerződő felek vállalják, hogy a másik féltől a Szolgáltatások nyújtása során vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi információt bizalmasan kezelik, és ezeket az információkat a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adják át.
 2. Egyik szerződő fél sem jogosult a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen ÁKF szerinti jogait vagy azok egy részét harmadik félre átvezetni vagy más módon átruházni. 
 3. Amennyiben a jelen ÁKF bármelyik vagy több rendelkezése érvénytelen lenne, az összes többi rendelkezés érvényben marad.
 4. A jelen Általános kereskedelmi feltételek 04.02.2023 tól lépnek hatályba, és az ETC által ezen időpont után nyújtott valamennyi Szolgáltatásra vonatkoznak.
 5. Az ETC fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, kiegészítse, módosítsa vagy helyettesítse a jelen ÁKF-et, de az adott Megrendelésre az ETC által a Megrendelés elfogadásakor hatályos ÁKF vonatkozik. A jelen ÁKF bármely módosítása az ETC weboldalán www.evolution-timecritical.sk történő közzététel napján lép hatályba.